Patron

Jak doszło do zmiany patrona szkoły.

Konieczność zmiany nazwy patrona szkoły związana była z kilkoma czynnikami.

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj informacje o przeszłości dotychczasowego patrona szkoły Oskara Langego. Najpierw w prasie a później również w pracach historyków pojawiły się doniesienia o tym, że Oskar Lange w latach II wojny światowej był radzieckim szpiegiem działającym w środowisku polonijnym w USA. Uzyskanie tej wiedzy było decydującym impulsem do rozpoczęcia w Zespole Szkół Handlowych prac nad procedurą zmiany nazwy patrona szkoły. Wydaje się rzeczą oczywistą, iż szpieg obcego państwa nie mógł być patronem szkoły.

Kierując się tymi przesłankami Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych Pan Andrzej Kaczmarek wystąpił na Radzie Pedagogicznej 19 stycznia 2006 r. z głosem w dyskusji w sprawie zmiany nazwy patrona szkoły. Wywołana tym wystąpieniem dyskusja doprowadziła do powołania doraźnej "Komisji do spraw zmiany nazwy patrona szkoły".
Komisja ta na swoim pierwszym zebraniu dnia 6 lutego 2006 opracowała harmonogram działań dotyczących zmiany nazwy patrona szkoły i ustaliła propozycję regulaminu prac nad wyborem nowego patrona szkoły. W/w komisja zajęła się również wstępnym wyborem proponowanych nazw na nowego patrona szkoły. Działania te stały się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 10 lutego 2006 r., uzyskały one akceptację Rady Pedagogicznej. W dalszej kolejności prac nad zmianą nazwy patrona szkoły swoje propozycje nazw zgłosiły: Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 7 marca 2006 r., Samorząd Słuchaczy Szkół dla Dorosłych w dniu 11 marca 2006 r., Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Handlowych w dniu 15 marca 2006 r.

Zgodnie z regulaminem prac nad wyborem nowego patrona szkoły do dalszych prac zakwalifikowano następujące propozycje nazw na nowego patrona szkoły:

  • Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56,
  • Ewy Korczyńskiej,
  • Zbigniewa Zakrzewskiego.

W dniach od 25 marca 2006 do 19 kwietnia 2006 odbyła się w klasach i semestrach Zespołu Szkól Handlowych prezentacja wyżej wymienionych kandydatur do nazwy nowego patrona szkoły. Po prezentacji odbyło się wśród uczniów głosowanie.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki głosowania Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2006 zadecydowała o wybraniu nazwy "Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56" jako proponowanej nazwy patrona Zespołu Szkół Handlowych. Nazwa ta stała się obowiązująca dzięki decyzji Rady Miasta Poznania z 20 czerwca 2006r., od tego momentu nasza szkoła nosi nazwę "Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56".